Skip Navigation Links Home >> FAQ

FAQ


If your question is not answered here, please feel free to call us at 02-642-4477 and we will answer your question.

What is GED?
 GED เป็นประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศ.น.) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีชายหญิงวัยตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จำนวนมากกว่า 860,000 คน เข้าสอบในแต่ละปี ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ GED รายงานว่านักศึกษาระดับ กศ.น. ที่สอบผ่านเกณฑ์ จนได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ GED ประสบความสำเร็จ ทั้งในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และในอาชีพการงานในระดับที่น่าพึงพอใจ เช่นเดียวกับนักศึกษาในระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของสหรัฐอเมริกา บุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศ สหรัฐอเมริกาจำนวนไม่น้อยที่เคยสอบ GED มาแล้วทั้งสิ้น เช่น Bill Cosby นักแสดงที่มีชื่อเสียง,Dave Thomas ซึ่งผู้ก่อตั้งร้านอาหารฟาสฟู้ด Wendys, Ruth Ann Minner ผู้ว่าการรัฐเดลลาแวร์ และวุฒิสมาชิกของประเทศ สหรัฐอเมริกา Ben Nighthorse Campbell เป็นต้น

นักศึกษาหนึ่งในเจ็ด คนซึ่งสำเร็จการศึกษาในแต่ละปีในประเทศสหรัฐอเมริกา ล้วนแต่ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายโดยการสอบเทียบตามระบบ กศ.น . ของ GED ทั้งสิ้น การสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายของ GED ได้รับการยอมรับจากเจาของกิจการ ผู้ประกอบการ วิทยาลัยหาวิทยาลัยและหน่วยงานของทางกองทัพสหรัฐอเมริกา เป็นอย่างดี
การสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายของ The GED Tests
  เนื้อหาสาระของข้อสอบเทียบฯ GED จะสะท้อนถึงผลการศึกษาวิชาหลักๆในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาพรวม การสอบจะเน้นความสำคัญของความสามารถในการคิดเป็นและแก้ปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการหรือข้อ กำหนดของสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา การสอบจะใช้ข้อสอบแบบปรนัย ยกเว้นการสอบเรียงความ ในชุดข้อสอบการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับการสอบชุดวิชาคณิตศาสตร์นั้นจะแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยในส่วนแรกนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ (ซึ่งเป็นเครื่องคิดเลขตามเกณฑ์ที่ทาง GED กำหนดเอาไว้)
ท่านจะเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบ GED Test ได้ที่ไหน อย่างไรบ้าง
  ท่านสามารถเข้ามารับบริการได้ที่ทางสถาบัน World Study Center ของเรา หากท่านมีอายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไป ยังไม่ได้รับประกาศณียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย และมิได้กำลังศึกษาอยู่ในะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่านสามารถเข้าเรียนในรายวิชาเตรียมตัวสอบชุดวิชา GED โดยทางเราจะจัดเตรียมหลักสูตร เอกสาร ตำราประกอบสำหรับเตรียมตัว ให้พร้อมในการสอบ GED

เมื่อได้รับการปฐมนิเทศแล้ว ท่านจะได้รับการวัดผลทักษะทางวิชาการเพื่อวัดระดับการศึกษาจุดอ่อนจุดแข็ง ของท่าน หลังจากที่ได้รับผลการทดสอบแล้ว ทางสถาบันก็จะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถของ ท่านเพื่อให้ท่านมีความ คุ้นเคยกับการสอบ GED มากขึ้น

เนื่องจากท่านอาจจะติดภารกิจส่วนตัว จนไม่สะดวกที่ศึกษาในรายวิชาที่ทางเราได้จัดเอาไว้ตามตารางเรียน ดังนั้นทางสถาบัน จึงจัดตารางเวลาเรียนให้สอดคล้องกับตารางเวลาเรียนของท่าน ท่านจะได้รับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบ GED ตามความสามารถของท่านทั้งนี้วิธีการสอนก็จะต้องให้สอดคล้องกับวิธีการเรียน ของ ท่านจะได้รับการถ่ายทอด การติวเข้ม การเรียนจากบทเรียนในคอมพิวเตอร์ แบบฝึกหัดการเรียนการสอน บทเรียนใน CD ROM
ท่านจะเข้าสอบชุดวิชา GED ได้ที่ไหน
 การส อบ GED อย่างเป็นทางการกระทำได้ที่อาคารชาญอิสระ 2 ชั้น 3 ถนนเพชรบุรี-ตัดใหม่ กรุงเทพ ท่านต้องสอบชุดวิชาแต่ละ ชุดให้ได้คะแนนอย่างน้อยวิชาละ 410 คะแนน และได้คะแนนเฉลี่ยห้าวิชา ไม่ต่ำกว่า 2250 คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งสิ้น 4000 คะแนน หากท่านต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องค่าใช้จ่ายและเวลาสอบ ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทางสถาบันของเราที่โทรศัพท์หมายเลข 02 2642 4477 (พญาไท)
ท่านจะลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบชุดวิชา GED ได้ที่ไหน
สำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ ท่านต้องเข้ารับการปฐมนิเทศวิธีการสอบ GED เพื่อให้สามารถกรอกเอกสารสอบ ให้ถูกต้อง ท่านจะต้องนำหนังสือเดินทางไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ ในกรณีที่ท่านไม่มีหนังสือเดินทาง ท่านต้องมีบัตร ประจำตัวประชาชน ไปแสดงตัวร่วมกับบัตรประจำตัวนักศึกษาในวันเข้าสอบ แต่ถ้าจะให้ดี ให้ใช้หนังสือเดินทาง
หากท่านสอบ GED ไม่ผ่านจะทำอย่างไรดี
 ท่านที่สอบไม่ผ่านจะได้รับอนุญาตให้เข้าสอบใหม่ หลังจากที่การสอบครั้งก่อนผ่านไปได้อย่างน้อย 90 วัน ถ้าท่านทำคะแนนรวมได้ 2000 คะแนน ในการสอบครั้งก่อน แสดงว่าท่านทำคะแนนเกือบจะผ่านแล้ว (เนื่องจากเกณฑ์การสอบผ่านอยู่ที่วิชาละ 410 คะแนน โดยที่คะแนนรวมจะต้องได้ 2250 คะแนนเป็นอย่างน้อย) ขอแนะนำให้ท่านทบทวนและเตรียมตัวศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเข้าสอบอีกครั้งหนึ่ง

หาก ท่านประสงค์ให้เราช่วยจัดสอน และทบทวนให้ท่านเพิ่มเติม เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบโปรดติดต่อหรือแจ้งให้ทางสถาบันทราบ เพื่อจะได้เตรียมการ ให้ท่านได้ทบทวนสำหรับเข้าสอบโปรดทราบด้วยว่า ท่านมีสิทธิที่จะเข้าสอบได้ไม่เกิน 3 ครั้งภายในการสอบหนึ่งปี ผลคะแนนจะมีผลต่อเนื่องสามปีหากภายใน3ปีท่านไม่สามารถสอบ ผ่านได้ ท่านจะต้องสอบใหม่ โดยนับคะแนนใหม่หมด
การสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย GED
นัก ศึกษาทุกท่านที่สอบผ่าน GED จะได้รับใบแจ้งผลการเรียน(Transcript) และประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายของ GED(Diploma) ซึ่งสามารถนำไปสมัครเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และต่างประเทศได้ โดยไม่ต้องเทียบวุฒิมัธยมปลายที่ กองเทียบวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการ