Skip Navigation Links Home >> Courses >> Young Learners

Young Learners - Young Learners

น้องๆ หลายคนอาจคิดว่าวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่ไม่ยากและสามารถทำความเข้าใจได้ ด้วยตนเอง ที่จริงแล้ววิชาเหล่านี้ต้องอาศัยทักษะ ความเข้าใจ หมั่นฝึกฝน เอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอและรู้เทคนิคการจำการทำข้อสอบ โดยปัญหาที่พบในนักเรียนส่วนมากคือ เมื่อเจอคำถามหรือเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษนักเรียนจะไม่เข้าใจคำถามหรือไม่ สามารถเขียนอธิบายคำตอบเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อนักเรียนอายุระหว่าง 12 – 15 ปี ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อม ความคุ้นเคยกับการเรียนต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ในอนาคต โดยหลักสูตรนี้จะทำให้น้องๆได้รับความรู้และทักษะเพิ่มเติมที่สามารถใช้ได้ ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียนและเพื่อสอบแข่งขัน โดยผู้สอนจะทำการเรียนกาสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกวิชา ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็ก บรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง เพื่อให้น้องๆได้รับความรู้อย่างเต็มที่เหมาะสมกับวัย และหนังสือเรียนที่ใช้เป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานนานาชาติ แต่ละหลักสูตรแบ่งการเรียนการสอนครั้งละ 2 ชั่วโมง จำนวน 15 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง จำนวนวิชาที่เปิดสอนมีดังนี้
 1. วิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหาของบทเรียนนั้นจะครอบคลุมทั้งหมด 6 สาระสำคัญ ได้แก่ ตัวเลข การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การจัดการข้อมูล และการแก้โจทย์ปัญหา   โดยทั้ง 6 สาระสำคัญนี้เป็นหลักของวิชาคณิตศาสตร์เพื่อปูพื้นฐานและนำไปใช้ต่อยอด สำหรับคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมปลาย โดยการสอนนั้นจะเป็นการสอนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับการทำโจทย์และ การใช้สื่อการสอนอื่นๆเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่นักเรียน โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระดับเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน ดังนี้
    1. Mathematics for young learners 7
     2. Mathematics for young learners 8
     3. Mathematics for young learners 9
 2. วิชาวิทยาศาสตร์ เนื้อหาสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นการผสมผสานพื้นฐานความรู้ของทั้ง วิชาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยาเข้าด้วยกัน โดยเนื้อหาวิชาฟิกส์จะเน้นในเรื่องการศึกษาธรรมชาติและคุณสมบัติของวัตถุ พลังงานและแรง วิชาเคมีจะมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับสสารต่างๆที่สร้างขึ้นบนโลก และในจักรวาล เช่น อะตอม โมเลกุลและสารเคมีต่างๆ ส่วนของวิชาชีววิทยาจะเป็นการศึกษาในสิ่งมีชีวิต เช่น เซลล์ อวัยวะและระบบต่างๆในสิ่งมีชีวิต โดยการสอนจะเน้นเนื้อหาในบทเรียนและความรู้รอบตัว ควบคู่ไปกับการทำโจทย์ การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาตร์และการทำการทดลองสำหรับบาง บทเรียนเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่นักเรียน โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระดับดังนี้
    1. Science for young learners 7
     2. Science for young learners 8
     3. Science for young learners 9
      3. วิชาภาษาอังกฤษ เนื้อหาของวิชานี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความภาษาอังกฤษมา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจะเน้นการพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยการสอนจะใช้หนังสือภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมกับการใช้ สื่อการเรียนต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้บูรณาการความรู้ทั้ง 4 ด้านควบคู่ไปกับการใช้ไวยกรณ์ทีถูกต้อง โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
     1. Elementary English
     2. Pre-Intermediate English