Skip Navigation Links Home >> Courses >> Kids Art and Creativity

Kids Art and Creativity - Kids Art and Creativity

เป็นการฝึกใช้จินตนาการและความคิดสร้าง สรรค์ ในการทำงานศิลปะในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นวาดภาพระบายสี ปั้น ประดิษฐ์ จากวัสดุต่างๆ กิจกรรมกระดาษ ให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเสริมสร้างสมาธิ สำหรับเด็ก 5-12 ปี ราคาค่าคอร์ส คิดสอนครั้งละ 2 ชั่วโมง กลุ่มเล็กไม่เกิน 10 คน คิด คอร์สนึง 10 ครั้ง รวมค่าวัสดุ อุปกรณ์แล้ว
เปิดสอน 10.00-12.00 และ 13.00 -15.00 น
รายละเอียดหลักสูตร
 1 .Drawing and Painting
เป็น กิจกรรม 2 มิติ มุ่งเน้นฝึกความคิดสร้างสรรค์บนระนาบวัตถุแบน งานประเภทการวาด การระบายสี เทคนิคการผสมสี ทั้งสีไม้ สีเทียน สีน้ำ สีซอล์ก และ สีโปสเตอร์
 2. Paper and print making  
เป็นกิจกรรม 2 มิติ มุ่งเน้นฝึกความคิดสร้างสรรค์บนระนาบวัตถุแบนงานประเภทการตัดแปะกระดาษ การพับกระดาษ การพิมพ์ภาพพิมจากวัสดุเหลือใช้
 3. Sculpture
 เป็นกิจกรรม 3 มิติ มุ่งเน้นฝึกทักษะการใช้มือและการมองภาพในมุมมองที่หลากหลาย เป็นงานปั้นดินน้ำมัน และดินญี่ปุ่น
 4 .creative crafts
 กิจกรรม ผสม 2 และ 3 มิติ เป็นการเปิดจินตนาการให้เด็กสร้างสรรค์อย่างเต็มความสามารถ เป็นงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งของสำหรับใช้ประโยชน์ และ ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์