Skip Navigation Links Home >> Courses >> CU-TAD

CU-TAD - Chulalongkorn University - Test of Aptitude in Design

ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ส่วน
  Part 1 เป็นข้อสอบแบบ ปรนัย โดยข้อสอบใช้ตรรกะ เหตุผล และความเข้าใจด้านมิติวัดระดับ ด้านทักษะและความสามารถในการสังเกตรูปภาพ การเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงพื้นฐานโครงสร้าง การรับน้ำหนักของสถาปัตยกรรมศาสตร์Part 2 ส่วนนี้เป็นส่วนของ Design ซึ่งเน้นไปที่ IDEA-CONCEPT เช่น การออกแบบสัญลักษณ์ ออกแบบสิ่งของชิ้นเล็กหลายอย่างมากตามที่โจทย์ให้มา ข้อสอบที่ออกมาช่วงหลังๆจะมีโจทย์ Poster Design เพิ่มเข้ามาอีกด้วย การออกแบบที่แปลกใหม่ มีความแตกต่าง และความเป็นไปได้ในการใช้งาน ข้อสอบส่วนนี้มีหลายข้อ ควรใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และ ทำข้อสอบทุกข้อ ความละเอียดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
  Part 3ภาพPerspective - ส่วนนี้ ผู้สอบควรมีทักษะในการวาดภาพ Perspective ควรเข้าใจว่าภาพPerspective คืออะไร ข้อนี้ควรใช้เวลาทำอย่างรวดเร็ว ภายใน 30 นาที พร้อมลงสี